Lounais-Hämeen Rastin toimintalinja

 

Seuran visio

Lounais-Hämeen Rasti on Forssan ja sen ympäristökuntien alueella toimiva suunnistuksen erikoisseura, jonka kolme päävisiota liittyvät kuntosuunnistukseen, nuorisotoimintaan ja kilpasuunnistukseen. Haluamme ensinnäkin saada alueellamme mahdollisimman paljon ihmisiä nauttimaan liikkumisesta suunnistaen järjestämällä viikoittaisia iltarasteja miltei puolen vuoden aikana. Haluamme tutustuttaa suurta yleisöä myös kaupunki/sprinttisuunnistukseen. Toiseksi haluamme tarjota kaikille seutukunnan kiinnostuneille lapsille ja nuorille tasokkaan liikuntaharrastusmahdollisuuden suunnistuksen parista. Kolmanneksi haluamme vastata haasteeseen kasvattaa ja valmentaa kilpailusta kiinnostuneita lapsia, nuoria ja aikuisia laaja-alaisesti niin kesä- kuin talvisuunnistuslajeissa. Tavoitteenamme on tuottaa seurastamme vähintään kansallisen tason pääsarjan kilpailijoita ja laajentaa junioritoimintaamme niin, että viestimenestyksemme paranee: pyrimme esim. olemaan vuoteen 2020 mennessä Nuorten Jukolan kolmenkymmenen parhaan joukossa ja Jukolassa 200 parhaan joukossa.

 

LHR:n eettiset linjaukset ja pelisäännöt

Tahdomme edistää seuramme toiminnassa liikunnallista elämäntapaa, olipa kyse aikuisesta liikkujasta tai lapsesta. Otamme huomioon myös tärkeiden sidosryhmiemme, kuten esim. maanomistajien, mielipiteet. Junioritoiminnassamme edistämme yhdessä tekemisen iloa ja arvostamme kaikentasoista liikuntaa. Kannustamme kaikkia lapsia heidän taitotasostaan riippumatta ja opastamme heitä yksilöllisesti heidän tatotasonsa mukaisesti. Vaikka kannustamme junioreitamme osallistumaan kilpailuihinkin, pääpyrkimyksenämme on, että lapset ja nuoret omaksuvat koko elämän kestävän liikunnallisen elämäntavan. Kaikki halukkaat ohjaajat ja valmentajat pääsevät tasa-arvoisesti vuorollaan ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen. Tiedottaminen on seurassamme avointa ja tehdyt päätökset perustellaan. Päihteettömyys ja terveelliset elämäntavat kuuluvat varsinkin juniorikilpailutoimintamme arvoihin. Aikuiset näyttävät omalla toiminnallaan esimerkkiä junioreillemme. Ympäristöarvot näkyvät toiminnassamme mm. ympäristökasvatuksena ja kestävän kehityksen mukaisena toimintana.

 

LHR:n lapsi- ja nuorisotoiminnan pelisääntökeskustelut käydään vuosittain kesätaukoa edeltävässä illanvietossa, jolloin uusilla mukaan tulleillakin on jo kokemusta seuran toiminnasta ja pelisääntökeskustelulle on hyvin aikaa. Kulloinkin voimassa olevat pelisäännöt ovat näkyvissä Nuoren Suomen sivuilla. Terveellisiä elämäntapoja edistetään ohjaajien omalla esimerkillä ja erityisesti niitä pidetään esillä kauden päätöstilaisuudessa esim. asiantuntijoiden esityksillä. Jos pelisääntöjä ei noudateta, nuorisotiimi käsittelee asiaa.

 

LHR:n seuratoiminnan tavoitteet

LHR:n tavoitteena on

- järjestää houkuttelevia ja tasokkaita iltarastitapahtumia

- järjestää laadukkaita suunnistuskisoja

- tehdä yhteistyötä muiden suunnistusseurojen ja urheiluseurojen kanssa niin, että saamme houkuteltua mahdollisimman paljon ihmisiä liikunnan pariin

- kannustaa niin aikuisia kuin juniorisuunnistajia oman tasoiseensa suunnistusliikuntaan

- kasvattaa kilpailevista junioreistamme reiluja, tavoitteelliseen urheiluun tähtääviä suunnistajia

 

- vahvistaa seuran yhteishenkeä järjestämällä seuran yhteisiä matkoja ja tilaisuuksia

- jakaa vastuu seuran toiminnasta niin monelle harteille, etteivät yksittäiset seura-aktiivit uuvu seuratyöhön

- pitää esillä ympäristöarvoja ja toimia niiden mukaisesti

- olla taloudellisesti vakaa niin, että voimme toiminnan tuotolla ylläpitää laadukasta toimintaa (valmennus, hyvät kartat)

- pitää suunnistusta esillä esim. paikallisen median avulla

LHR:n toimintamuodot

- Forssan lehden iltarastit kerran viikossa toukokuun alusta syyskuun loppuun, osallistumismaksu 5e/krt, 2e/alle 15-vuotiaat, Nuori Suunta -maksun maksaneet Rastin juniorit ja suunnistuskoululaiset ilmaiseksi. Emit-vuokra 1e/krt

- suunnistuskoulu n. 7 - 10-vuotiaille ja Rastin Junioreiden valmennus n. 10 – 18-vuotiaille kerran viikossa toukokuun alusta syyskuunloppuun pois lukien heinäkuun kesätauko

- saliharjoitukset talvikaudella kaikille halukkaille seuran jäsenille viikoittain, harjoitukset sisältävät lihaskunto- nopeus- ja taitoharjoituksia

- leirit

- kilpailuissa käynti (kesä-, hiihto-, ja pyöräsuunnistus)

- kilpailuiden järjestäminen

 

 LHR:n toimintaperiaatteet

- kannustaa toiminta-alueensa asukkaita ja jäseniään suunnistusharrastukseen

- kannustaa jäseniään osallistumaan suunnistuskilpailuihin

- viestijoukkueet muodostetaan niin, että kilpailumenestystä tavoitellessakin kaikki halukkaat pääsevät osallistumaan

- maksaa 50% jäsentensä kilpailumaksuista ja viestikilpailumaksut kokonaan

- lähtee talkootyössä ajatuksesta "Kukin tekee seuratyötä omalla panostuksellaan"

- uusia seuratoimijoita rekrytoidaan henkilökohtaisesti lähestymällä

- seuratyöntekijöitä huomioidaan, esim. ohjaajille järjestetään päätöstilaisuus ja kisatalkoolaisille saunailta, menestyneet palkitaan, samoin kaikki toimintaan osallistuneet lapset ja nuoret

- tiedottaa jäseniään pääasiassa kotivujen ja sähköpostin avulla

- tekee yhteistyötä muiden suunnistusseurojen kanssa järjestämällä yhteisiä iltarasteja ja suunnistusharjoituksia ja osallistumalla yhteisiin kilpailumatkoihin

- tekee yhteistyötä toiminta-alueensa kuntien kanssa järjestämällä liikuntatapahtumia ja Rastiseikkailuja koululaisille

 LHR:n organisaatio

LHR:n jäsenet valitsevat keskuudestaan johtokunnan, jossa puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi on eri vastuualueista huolehtivat johtokunnan jäsenet. Vastuualueita on tällä hetkellä viisi: talous, tiedotus, kuntosuunnistus, kartat sekä kilpailu ja valmennus. Kullakin vastuuhenkilöllä voi olla apunaan muista seuran jäsenistä koostuva tiimi.

 

Johtokunnan jäsenten työnjako on seuraava:

- puheenjohtaja johtaa johtokunnan toimintaa ja edustaa seuraa erilaisissa tilaisuuksissa

- sihteeri hoitaa kokousten kirjanpidon

- talousvastaava seuraa LHR:n taloudellista tilannetta ja rahankäyttöä

- tiedotusvastaava vastaa seuran kotisivuista ja tiedottaa jäsenilleen seuraa koskevista asioita pääasiassa kotisivuilla ja sähköpostitse

- kuntosuunnistusvastaava koordinoi iltarasteja (iltarastien pitäjät ja aikataulu)

- karttavastaava ylläpitää karttarekisteriä ja hoitaa uusien karttojen valmisteluun sekä vanhojen karttojen päivitykseen liittyvät asiat

- kilpailu- ja valmennusvastaava vastaa yhdessä nuorisotiimin kanssa harjoitusten aikataulusta ja sisällöstä sekä nuorten kilpailemiseen liittyvistä asioista, esim. viestijoukkueiden muodostamisesta, hän toimii myös seuran nuorisovastaavana

  

1. Kuntosuunnistuksen tavoitteet

Kuntosuunnistuksen päätuotteena tulee olemaan tiistai-iltaisin järjestettävät Forssan Lehden iltarastit. Iltarastit järjestetään seuran omien jäsenten talkootyönä. Tapahtumia järjestetään vuodessa 20-23 kpl, joissa tarvitaan vuosittain yhteensä 50-60 henkilön työpanosta. 

Kuntosuunnistustapahtumista ja tuloksista tiedotetaan Forssan Lehdessä ja seuran kotisivuilla.

Ratojen suunnittelulla pyritään monipuoliseen ratatarjontaan, siten että radat antavat sekä aloitteleville että jo edistyneemmille suunnistajille mieluisan ja haasteellisen suunnistuskokemuksen. Perinteisten iltarastien lisäksi pyritään edistämään rastijahti- ja viestimuotoisia kuntosuunnistustapahtumia. 

Ratamestareiden osaamista parannetaan koulutuksella. Koulutusta järjestetään ratamestari- ja OCAD-kursseilla. Tavoitteena on että kaikki ratamestareina toimivat henkilöt ovat käyneet molemmat kurssit viimeistään 2016 kaudella. OCAD-kurssin tavoitteena on, että pääosa ratamestareista suunnittelee, piirtää ja lähettää radat tulostusvalmiina aineistona suoraan ratojen tulostajalle.

Kuntosuunnistuksen toimintavastuuta jaetaan eri osa-alueille:

  • kuntosuunnistusvastaava, vastaa mm. yhteistyökumppaneista, kuntosuunnistuskalenterista ja toimihenkilöiden rekrytoinnista tapahtumiin

  • kalustovastaava, vastaa kaluston ylläpidosta, huollosta ja uusimisesta

  • tiedotusvastaava, vastaa kuntosuunnistuksen kotisivujen ylläpidosta, ilmoituksista ja tuloksista

2. Nuorisotoiminnan tavoitteet 

Yleiset tavoitteet:

- tutustuttaa seutukunnan lapsia ja nuoria suunnistukseen.

- järjestetään rastiseikkailu kerran vuodessa, kolmella paikkakunnalla kiertäen

- suunnistuskoulu osallistutaan liikuntapassikampanjaan

- innostaa jo mukana olevia nuoria jatkamaan suunnistusharrastusta oman tasonsa mukaisesti.

- tarjota mahdollisuuksia kokeilla kilpasuunnistusta, motivoida ja valmentaa

kilpasuunnistuksesta kiinnostuneita lapsia ja nuoria

- osallistua viesteihin (HOV, AM- viesti, SM-viesti, Nuorten Jukola, Ungdomens Tiomila, nuorisoviesti)

- tuottaa vuosittain alue-edustustasoisia suunnistajia (alueleiri, Kultainen kompassi)

- tuottaa SM-tason nuoria suunnistajia (LHR-läinen 20 parhaan joukossa)

Suunnistuskoulun erityistavoitteet:

- suunnistuskoulu jatkuu vuosittain, järjestetään maanantaisin välillä toukokuu-syyskuu, heinäkuussa kesätaukoa

- suunnistuskouluun kuuluu osallistuminen 2 - 4 kilpailuun, joihin mennään yhdessä (esim. Forssa Games, HOK, Oravatonni)

- saada mukaan 3-5 uutta ohjaajaa

- koulutetaan suunnistuskoulun ohjaajia niin, että kaikilla olisi Nuori Suunta

taso1 -ohjaajakoulutus, suunnistuskoulun pääohjaajalle Suunnistusvalmennuksen peruskurssi (taso 1) –koulutus

Rastin junioreiden erityistavoitteet:

- Rastin juniorit harjoittelevat suunnistuskoulun kanssa samaan aikaan, pääasiallisesti samassa paikassa, voivat tarvittaessa järjestää myös omia, erillisiä harjoituksia.

- saada mukaan 1-2 uutta ohjaajaa

- lajiharjoittelun määrän lisääminen (iltarasteista suunnistusharjoituksia,

talvikaudellekin lajiharjoitusta, sprinttiharjoitteiden kehittäminen)

- suunniteltu harjoitusohjelma koko vuodeksi (kilpailu-ja peruskuntokausi)

- testaus osaksi harjoitusrutiinia (maastotesti, Kasva urheilijaksi -testi)

- valmennuksellinen yhteistyö (erityisesti leiritys) lähialueen suunnistusseurojen kanssa (HlS, Someron Esa, MSParma, AngA)

- valmentajille Suunta huipulle (taso 2) -koulutus

- henkilökohtaisen valmennussuunnitelman tekeminen kaikille 15 vuotta

täyttäneille nuorille, jotka haluavat valmennusohjelman; yksilöllisiä harjoitus-

neuvoja myös nuoremmille

 

3. Kilpailu- ja valmennustoiminnan tavoitteet

Valmennustoiminnan strategiasuunnitelma

- valmennustoiminta keskittyy lasten ja nuorten valmentamiseen

- RaJu-harjoitukset avoimiksi kaikille jäsenille

- vuosittain järjestetään kaikille jäsenille avoin valmennusleiri

- rohkaistaan jäseniä harrastamaan / kokeilemaan enemmän myös hiihtosuunnistusta (selvitellään valmennustarvetta, LHR hankkinut muutaman karttatelineen, joita voi lainata)

Kilpailutoiminnan strategiasuunnitelma

- LHR tukee jäsentensä kilpailutoimintaa maksamalla 50% kilpailumaksuista

- kilpailuihin osallistumisen määrä pyritään pitämään vähintään nykyisellä

tasolla

- seurahengen vahvistaminen (yhteiset bussimatkat kisoihin)

- osallistuminen viesteihin useilla joukkueilla

- Forssa Gamesin järjestäminen vuosittain